fbpx

Adatvédelmi Tájékoztató

I. 

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HUaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege:https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

 • Az ügyfél neve
 • Címe
 • Telefonszáma
 • Email címe
 • Rendelési tétel(ek)

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat a szállítás elvégzése érdekében alvállalkozóinak továbbíthatja.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Ezek lehetnek:

 • Bíróságok
 • Rendőrség
 • Szállítási folyamatokban részt vevő vagy felügyeletet gyakorló hatóságok

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Az Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

  • milyen személyes adatait,,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

 1. Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait.
 2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben
  • Ön a személyes adatai törlését kéri, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
  • Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és d. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.
  • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.
  • Ön a személyes adatai törlését kéri, és a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
 1. Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • nem terjed ki az anonim adatokra;
  • az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
  • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
  • magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 1. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót.
Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.